Om klubben

Holte Atletik - vedtægter

§ 1
1.1 Foreningens navn er Holte Atletik (herefter betegnet ’HIA’).
1.2 HIA’s hjemsted er Rudegård stadion, Rudersdal kommune.
1.3 HIA er en i økonomisk henseende selvstændig forening, CVR-nummer 30268350
1.4 HIA er tilsluttet Dansk Atletik Forbund under Danmarks Idrætsforbund.
1.5 Ud over det i nærværende vedtægter fastsatte gælder Love for Holte Idrætsforening

§ 2
2.1 HIA’s formål er at:

 • dyrke atletik i et forpligtende fællesskab,
 • skabe de bedst mulige betingelser, hvorunder medlemmerne kan udøve atletik,
 • samle interesserede til udøvelse af atletik og
 • udbrede kendskab til atletik.

§ 3
3.1 HIA optager ’Aktive Medlemmer’ samt ’Brugere af Vægtrummet’.
3.2 Indmeldelse skal ske via HIA’s hjemmeside.
3.3 Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og skal godkendes på generalforsamlingen.
3.4 Stemmeret på foreningens generalforsamling har alle Aktive Medlemmer, der er fyldt 16 år, og som ikke er i kontingentrestance. Brugere af Vægtrummet har ikke stemmeret på generalforsamlinger.
3.5 Udmeldelse af HIA skal ske skriftligt og med mindst 1 måneds varsel til bestyrelsen. Betalt kontingent refunderes ikke.
3.6 Medlemmer, der er i restance med kontingentbetaling, kan slettes af medlemslisten.
3.7 Såfremt særlige forhold taler herfor, kan bestyrelsen med 2/3’s flertal ekskludere et medlem af foreningen. Afgørelsen kan af den ekskluderede eller af et bestyrelsesmedlem indankes for den førstkommende ordinære generalforsamling, der med simpelt stemmeflertal træffer den endelige afgørelse i sagen.

§ 4
4.1 HIA’s højeste myndighed er generalforsamlingen.
4.2 Adgang til generalforsamlingen har HIA’s Aktive Medlemmer samt Brugere af Vægtrummet

§ 5
5.1 HIA’s bestyrelse består af mindst 4 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig med posterne som formand, kasserer og sekretær.
5.2 Bestyrelsen vælger sit faste medlem af Holte Idrætsforenings hovedbestyrelse. Det faste medlem eller dettes eventuelle substitut skal være fyldt 18 år.
5.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden er til stede og i alt mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
5.4 Det påhviler bestyrelsen at forestå og tilrettelægge idrætsudøvelsen samt at administrere foreningen, herunder at tage de for den daglige drift nødvendige beslutninger i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
5.5 Bestyrelsen træffer beslutninger i alle forhold, som vedrører HIA’s virksomhed, samt disponerer over HIA’s midler til foreningens formål. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen.
5.6 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren eller af den samlede bestyrelse. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
5.7 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 6
6.1 Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
Adgang til generalforsamlingen har foreningens medlemmer.
6.2 Tid og sted for generalforsamlingen skal bekendtgøres på HIA’s hjemmeside samt ved skriftlig meddelelse (e-mail) til medlemmerne mindst 2 uger før afholdelsen. Generalforsamlingen kan afholdes elektronisk hvis omstændighederne kræver det.
6.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Kassereren aflægger regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelse.
 6. Valg af 1 revisor.
 7. Eventuelt.

6.4 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt skriftligt (e-mail) til bestyrelsens formand senest 8 dage forinden.
6.5 Stemmeret på generalforsamlingen udøves ved personligt fremmøde.
6.6 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal og træffer de nødvendige afgørelser ved simpelt stemmeflertal undtagen i forbindelse med vedtægtsændringer. Her kræves 2/3’s flertal. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.
I tilfælde af nedlæggelse af foreningen eller udtræden af Holte Idrætsforening skal de i § 9 givne bestemmelser følges.
6.7 En afstemning skal være skriftlig, når blot ét Aktivt Medlem kræver det.

§ 7
7.1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen eller mindst 10 Aktive Medlemmer ønsker det.
7.2 Såfremt ekstraordinær generalforsamling er ønsket af mindst 10 Aktive Medlemmer skal bestyrelsen sikre at ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 4 uger efter, at disse Aktive Medlemmer skriftligt (e-mail) over for bestyrelsen har fremsat motiveret krav herom med angivelse af dagsorden.
7.3 Såfremt ekstraordinær generalforsamling er ønsket af bestyrelsen, skal bestyrelsen indkalde med 2 ugers varsel med motivation og angivelse af dagsorden

§ 8
8.1 Regnskabsåret er kalenderåret.
8.2 Bestyrelsen alene er ansvarlig over for HIA’s økonomi, der forvaltes af kassereren i samråd med og efter direktiver af bestyrelsen.
8.3 Revision af regnskabet foretages af HIA’s revisor inden den ordinære generalforsamling. Det reviderede regnskab underskrives af revisor samt af formanden og kassereren.

§ 9
9.1 Ønsker HIA at udtræde af Holte Idrætsforening, kan dette kun ske, såfremt mindst 2/3 af foreningens Aktive Medlemmer har vedtaget dette på en ordinær generalforsamling. Er der på den ordinære generalforsamling ikke den krævede majoritet for udmeldelse, indkaldes senest inden 4 uger til en ekstraordinær generalforsamling, hvor et flertal af de fremmødte kan vedtage foreningens udmeldelse af Holte Idrætsforening.
9.2 Til nedlæggelse af HIA kræves en tilsvarende procedure som beskrevet i § 9, 1.
9.3 Uanset bestemmelserne i Love for Holte Idrætsforening jf. disse Vedtægters stk. 1.5, gælder at ved nedlæggelse af HIA tilfalder foreningens midler og materialer en anden atletikforening i nærområdet efter bestyrelsens indstilling.

Vedtaget på HIA’s generalforsamling den 21. april 2021