Vedtægter

LOVE FOR HOLTE IDRÆFTSFORENING, ATLETIKAFDELINGEN

§ 1

 1. Afdelingens navn er Holte Idrætsforenings Atletikafdeling (HIA).
 2. Afdelingens hjemsted er Rudegård stadion, Rudersdal kommune.
 3. Atletikafdelingen er en i økonomisk henseende selvstændig afdeling af Holte Idrætsforening.
 4. Holte Idrætsforenings atletikafdeling er tilsluttet Dansk Atletik Forbund under Danmarks Idrætsforbund.
 5. Ud over det i nærværende love fastsatte gælder
  a) Love for Holte Idrætsforening
  b) Vedtægter for den selvejende institution, Holte Idrætsforenings atletikafdelings træningscenter, Strönhult.

§ 2

 1. 1 HIA’s formål er:
  At dyrke atletik i et forpligtende fællesskab,
  at skabe de bedst mulige betingelser, hvorunder medlemmerne kan udøve atletik,
  at samle interesserede til udøvelse af atletik og
  at udbrede kendskab til atletik.

§ 3

 1. HIA optager aktive og passive medlemmer samt motionister. Man kan ikke optages, hvis man er i kontingentrestance i en anden afdeling af HI. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af retningslinier til indplacering af medlemmerne i grupperne.
 2. Indmeldelse skal ske på indmeldelsesblanket, der tilsendes afdelingens bestyrelse.
 3. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og skal godkendes på generalforsamlingen.
 4. Stemmeret på afdelingens generalforsamling har alle aktive, motionister og passive medlemmer, der er fyldt 16 år, og som ikke er i kontingentrestance.
 5. Udmeldelse af HIA skal ske skriftligt og med mindst 1 måneds varsel til afdelingsbestyrelsen.
 6. Medlemmer, der er i restance med kontingentbetaling for mere end 12 måneder, kan slettes af medlemslisten.
 7. Såfremt særlige forhold taler herfor, kan bestyrelsen med 2/3’s flertal ekskludere et medlem af afdelingen. Afgørelsen kan af den ekskluderede eller af et bestyrelsesmedlem indankes for den førstkommende ordinære generalforsamling, der med simpel stemmeflertal træffer den endelige afgørelse i sagen.

§ 4

 1. HIA’s højeste myndighed er generalforsamlingen.
 2. Adgang til generalforsamlingen har HIA’s medlemmer samt Holte Idrætsforenings forretningsudvalgs medlemmer.

§ 5

 1. HIA’s bestyrelse består af forretningsudvalget, der skal have mindst 4 medlemmer samt udvalgsformændene, der vælges på generalforsamlingen. Forretningsudvalget konstituerer sig med posterne som formand, kasserer og sekretær.
 2. Bestyrelsen vælger af sin midte sit faste medlem af Holte Idræftsforenings hovedbestyrelse. Det faste medlem eller dettes eventuelle substitut skal være fyldt 18 år.
 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, og heriblandt 2 fra forretningsudvalget, er til stede.
 4. Det påhviler forretningsudvalget og den øvrige bestyrelse at forestå og tilrettelægge idrætsudøvelsen samt at administrere afdelingen, herunder at tage de for den daglige drift nødvendige beslutninger i overensstemmelse med afdelingens love.
 5. Bestyrelsen træffer beslutninger i alle forhold, som vedrører HIA’s virksomhed, samt disponerer over HIA’s midler til afdelingens formål. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen.
 6. Bestyrelsen kan gøres ansvarlig over for krav, der rejses over for hovedforeningen, i det omfang der af HIA er indgået aftaler, der strider imod foreningens interesser.
 7. Hovedbestyrelsens formand har ret til at deltage i HIA’s bestyrelsesmøder.
  Hovedbestyrelsens formand skal orienteres om tid og sted for afdelingens bestyrelsesmøder. Relevante referater og afdelingsmeddelelser tilsendes ligeledes hovedbestyrelsens formand.

§ 6

 1. Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og afholdes hvert år inden udgangen af marts/april måned.
  Adgang til generalforsamlingen har afdelingens medlemmer samt HI’s forretningsudvalg.
 2. Tid og sted for generalforsamlingen skal bekendtgøres på HIA’s hjemmeside samt eventuelt ved skriftlig meddelelse til medlemmerne mindst 2 uger før afholdelsen.
  Hovedbestyrelsens formand skal have tilsendt dagsorden og referat.
 3. Dagsorden for ordinær generalforsamling:
  1. a) Valg af dirigent og referent.
  2. Formanden aflægger beretning, samt orientering ved Strönhultrepræsentanten.
  3. Kassereren aflægger regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af forretningsudvalg (mindst 4 medlemmer).
  6. Valg af repræsentant for:
   – trænerudvalg
   – kommunikationsudvalg
   – arrangementsudvalg
   – ungdomsudvalg
   – HIAs Træningscenter Strönhult
  7. Valg af 2 revisorer.
  8. Valg af 1-2 repræsentanter til Holte Idræftsforenings repræsentantskabsmøde
  9. Eventuelt.
 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage forinden.
 5. Stemmeret på generalforsamlingen udøves ved personligt fremmøde.
 6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal og træffer de nødvendige afgørelser ved simpel stemmeflertal undtagen i forbindelse med lovændringer. Her kræves 2/3’s flertal samt efterfølgende godkendelse af Holte Idrætsforenings hovedbestyrelse.
  I tilfælde af nedlæggelse af afdelingen eller udtræden af Holte Idrætsforening skal de i § 9 givne bestemmelser følges.
 7. En afstemning skal være skriftlig, når blot ét medlem kræver det.

§ 7

 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen finder det påkrævet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at mindst 10 stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen har fremsat motiveret krav herom med angivelse af dagsorden.

§ 8

 1. Regnskabsåret er kalenderåret.
 2. Bestyrelsen alene er ansvarlig over for HIA’s økonomi, der forvaltes af kassereren i samråd med og efter direktiver af bestyrelsen.
 3. Revision af regnskabet foretages  af HIA’s revisorer inden den ordinære generalforsamling. Det reviderede regnskab underskrives af revisorerne samt af formanden og kassereren.
 4. Det reviderede og godkendte regnskab skal fremsendes til hovedforeningens formand.
 5. Holte Idrætsforenings forretningsudvalg har ret til at kontrollere HIA’s regnskabsførelse.

§ 9

 1. Ønsker HIA at udtræde af Holte Idrætsforening for at danne en selvstændig forening, kan dette kun ske, såfremt mindst 2/3 af afdelingens stemmeberettigede medlemmer har vedtaget dette på en ordinær generalforsamling. Er der på den ordinære generalforsamling ikke den krævede majoritet for udmeldelse, indkaldes senest inden 4 uger til en ekstraordinær generalforsamling, hvor et flertal af de fremmødte kan vedtage afdelingens udmeldelse af Holte Idrætsforening.
 2. Til nedlæggelse af HIA kræves en tilsvarende procedure som beskrevet i § 9, 1.
 3. HIA’s udmeldelse af Holte Idræftsforening eller nedlæggelse er først endelig, når Holte Idrætsforenings repræsentantskab har godkendt afdelingens beslutning.
 4. Ved nedlæggelse af HIA tilfalder afdelingens midler og materialer Holte Idrætsforening.

 

Vedtaget på HIA’s generalforsamling den 18. april 2001.

Ændringer til oprindelige love indskrevet og vedtaget på HIAs generalforsamling den 12. april 2011.

Godkendt af Holte Idrætsforenings Hovedbestyrelse den 15. august 2011.